Leveret af
Bygningsforsikring

Bygningsforsikring – sikrer værdien af din erhvervsbygning

Tilpas 100 % efter dine behov

Du kan tilpasse bygningsforsikringen, så den passer nøjagtig til forholdene på din erhvervsejendom.

Sikrer både bygningen og dens funktion
Med en bygningsforsikring sikrer du både selve bygningen og bygningens funktion ved fx vejrskader, vandskader og indbrud. Forsikringen tager højde for værdien af din erhvervsbygning, installationer, løsøre og de forskellige funktioner, bygningen opfylder.

Sådan er du dækket

Grunddækning
Grunddækningen indeholder flere skadetyper.
Læs mere
Huslejetab og meromkostninger
Erstatter dit tab af lejeindtægt efter en skade. Bruger du selv lokalerne, får du dækket leje af tilsvarende lokaler i op til 12 måneder. Dækker også meromkostningerne til ud- og indflytning.
Lovliggørelse
Dækker forøgede byggeudgifter, hvis der er kommet nye krav i byggelovgivningen siden, din bygning blev opført. Fx nye krav til isolering.

Mulige tilvalg

Antenneanlæg - Bet.nr. 4600
Dækker skader efter brand, storm, kortslutning, vand, tyveri mv. på dit erhvervsmæssige antenneanlæg, parabolanlæg og hybridnet.
Baldakiner - Bet.nr. 7100
Giver erstatning, hvis bygningsbaldakiner bliver ødelagt ved stormskade, snetryk, påkørsel mv.
Bestyrelsesansvar - Bet.nr. 8100
Dækker, hvis bestyrelsesmedlemmer bliver gjort juridisk ansvarlige for ledelsen af et selskab og skal betale erstatning. Bestyrelsesmedlemmer kan blive gjort ansvarlige både for en aktiv handling eller for at undlade at handle.
Brandforsikring
Dækker skader, der skyldes brand, lynnedslag, elskade, pludselig tilsodning, eksplosion og nedstyrtning af fly. Dækningen omfatter bygninger, løsøre, værktøj og maskiner både indendørs og udendørs på forsikringsstedet. Er der lån i bygningerne, er en brandforsikring obligatorisk.
Europadækning – Bet.nr. 4700
Dækker skader på virksomhedens bygninger i udlandet.
Glas - Bet.nr. 5200
Giver erstatning ved brud på fastmonterede ruder på under 5 m2.
Husejeransvar - Bet.nr. 8000
Dækker, hvis du som forsikringstager – eller medhjælper, ansat til at passe bygningen – bliver gjort erstatningsansvarlig for skader på andre personer eller ting i forbindelse med ejendommens drift. Dækker også skader sket i forbindelse med kørsel af mindre arbejdsmaskiner på under 20 hk.
Individuelle dækninger
Hvis din virksomhed har brug for særlige dækninger for fx hærværk, telthaller, bomme eller andre specifikke risici, kan vi tilpasse din forsikring.
Insekter - Bet.nr. 6300
Dækker skader på bygningen efter angreb af husbukke eller andre træødelæggende insekter.
Jorddækning – Bet.nr. 4000
Dækker udgifter til opgravning og destruktion af forurenet jord i forbindelse med en skade med op til 15.000 kr. pr. m3.
Kortslutning - Bet.nr. 1100
Udvider brandforsikringen og giver erstatning ved kortslutning – også selv om, der ikke opstår brand.
Nybygning - Bet.nr. 7300
Dækker den udvidede risiko, der er på bygninger under opførelse.
Omstilling af låse – Bet nr. 7200
Betaler udgifter til at omstille låse og fremstille nye nøgler, hvis nøglerne bliver stjålet ved indbrud.
Restværdi - Bet.nr. 0285
Kommer du ud for en skade, hvor skaden udgør mindst 50 % (i nogle tilfælde 30 %) af bygningens nyværdi, kan du i stedet for en reparation vælge at få bygningen revet ned og få opført en tilsvarende ny.
Retshjælpsforsikring for andels- og ejerlejlighedsforeninger - Bet.nr. 8200
Dækker sagsomkostningerne, hvis du skal bruge rettens hjælp til at løse en konflikt i forbindelse med ejendommens drift.
Rør & kabel - Bet.nr. 5000
Dækker udgifter til sporing af skader og reparation af skjulte rør og kabler, der hører til bygningerne og er placeret inden for bygningernes sokkel.
Sanitet - Bet.nr. 5300
Giver erstatning ved brud på fastmonterede toiletter, håndvaske mv. i dine bygninger.
Stikledninger - Bet.nr. 5100
Dækker udgifter til sporing af skader og reparation af utætheder i ledninger, der ligger i jorden, og som går fra hovedledning i vejen til indførelse i bygning op til 250 m.
Storm og snetryk - Bet.nr. 3000
Ønsker du ikke den fulde pakke med alle skadeårsager fra grunddækningen, kan du i stedet blot vælge stormskade og snetrykskade.
Svamp - Bet.nr. 6000
Dækker svampeskader efter træ- og murødelæggende svampe på bygninger med muret eller støbt fundament.
Svamp Special - Bet.nr. 6100
Dækker stort set som dækning Svamp 6000, men giver derudover en særlig garantiperiode på 10 år. Det betyder, at vi ikke opsiger forsikringen i denne periode, så længe forsikringen betales og bygningen vedligeholdes. Ved ejerskifte kan du overføre restperioden til den nye ejer.
Særlige vilkår for boligejendomme - Bet.nr. 8300
En særlig dækning til boligselskaber for bestemte typer boligejendomme, fx række-, kæde- og klyngehuse eller alment boligbyggeri.
Til-/ombygning - Bet.nr. 7400
Dækker den udvidede risiko ved til- og ombygninger.
Udvidelser af summer
Du kan forhøje de konkrete summer på dækningerne, hvis den maksimale sum eller procent i forsikringsbetingelserne ikke er høj nok.
Læs mere